OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Domáci poriadok PZ Slanská dolina

Zdieľať stránku

Domáci poriadok

 PZ SLANSKÁ DOLINA

Základné ustanovenia

Poľovnícke združenie Slanská dolina (ďalej len PZ) je občianske združenie, v ktorom sa združujú uvedomelí a aktívni členovia Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len SPZ), Slovenská poľovnícka komora (ďalej len SPK), ktorí spĺňajú požadované kritériá pre výkon poľovníctva. PZ dbá nato, aby sa prostredníctvom neho na výkone práva poľovníctva zúčastňovali poľovníctvu oddaní občania, ktorí si svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v SPZ i občianske povinnosti plnia svedomite, všeobecne užívajú dobrú povesť a svojou autoritou i osobnostnými vlastnosťami dostatočne preukazujú, že sú hodní členstva v tomto poľovníckom združení.

Účelom Domáceho poriadku je podrobne upraviť práva a povinnosti členov i orgánov PZ k uplatneniu výkonu práva poľovníctva, ktoré vyplývajú zo stanov SPZ. Stanovy PZ a Domáci poriadok tvoria jeden organizačný celok. Všetci členovia i orgány PZ sú povinní ich dodržiavať, riadiť sa nimi a uplatňovať ich v súlade so zásadami morálky v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z.

 

Čl. 1      Poľovnícke združenie, poľovný revír, zver

 1. PZ vo svojej činnosti dbá najmä na zveľaďovanie poľovného revíru v zmysle základných zásad, predpisov, poľovníckej morálky a etiky.
 2. Prvoradou úlohou PZ je racionálna ochrana, chov a lov poľovnej zveri. Cieľom je pri dodržiavaní plánovaných stavov vylepšovať kvalitu poľovnej  trofejovej zveri a udržiavať dobrý zdravotný stav všetkej poľovnej zveri.
 3. PZ obhospodaruje poľovný revír, ktorý je zaradený do jelenej chovateľskej oblasti v chovateľskom celku JXXV Slanské pohorie.
 4. Poľovný revír má výmeru 4046 hektárov.
 5. Okrem jelenej zveri, ktorá je hlavnou zverou, sa budú v poľovnom revíri obhospodarovať aj vedľajšie druhy zveri a to srnčia zver, diviačia zver, zajac a bažant.

 

Počet členov PZ bude regulovaný podľa základných poľovníckych zásad, predpisov SPZ a SPK s prihliadnutím k výmere, úživnosti a charakteru poľovného revíru. Úlohou nášho PZ je dosiahnuť a udržať počet členov tak, aby na jedného člena PZ pripadalo 100 ha poľovného revíru, t.j. 40 členov. V prípade uvoľnenia sa miesta v PZ budú prijatí noví členovia.

 

Čl.2     Vnútorná organizácia

 1. Činnosť PZ je zabezpečovaná prostredníctvom svojich orgánov. O záležitostiach zásadného charakteru v PZ rozhoduje na návrh výboru členská schôdza, vo vymedzenom rozsahu a v neodkladných prípadoch výbor PZ. V prípadoch, ktoré neznesú odklad môže urobiť potrebné opatrenia predseda PZ s tajomníkom PZ, vo veciach poľovníckeho hospodárenia jeden z nich s poľovníckym hospodárom a vo finančných veciach s finančným hospodárom. O vykonaných opatreniach v najbližšom možnom termíne informujú výbor a členskú schôdzu PZ, ktorú požiadajú o schválenie vykonaných opatrení. Ak príslušný orgán takéto opatrenia neschváli, strácajú platnosť.
 2. Na návrh výboru schvaľuje členská schôdza PZ príslušný počet poľovníckej stráže, ktorý sa predkladá na Okresný úrad, kde vykonajú skúšky poľovníckej  stráže a zložia sľub.

 

Čl. 3     Zásady organizačnej činnosti

 1. Členovia PZ sú vo vlastnom záujme povinný oboznamovať sa s platnými zákonmi a predpismi, ktoré sú povinný dodržiavať pri výkone práva poľovníctva. Zároveň sú povinní sledovať aktuálne informácie (pridelený odstrel, nové oznamy a pod.) zverejnené na internetovej stránke PZ Slanská dolina (www.pzslanskadolina.weblahko.sk), prípadne oznamy uverejnené v knihách návštev poľovného revíru.
 1. Každý člen PZ je povinný aktívne sa zúčastňovať na celkovom živote a konaní PZ.
 2. Neúčasť na členských schôdzach, spoločných poľovačkách a brigádach, ako i na iných spoločenských  podujatiach PZ, je považovaná za neplnenie si základných povinnosti člena PZ.
 3. Ospravedlnenie neúčasti na členských schôdzach PZ, spoločných poľovačkách, spoločných brigádach a ostatných spoločenských podujatiach, posúdi výbor PZ. Neúčasť členov výboru posúdi predseda PZ. Neúčasť sa oznamuje vopred a včas predsedovi, alebo tajomníkovi PZ.
 4. Členovia, ktorí prestali byť riadnymi členmi PZ pre iné ako kárne, alebo disciplinárne previnenie, môžu sa naďalej zúčastňovať na živote PZ na pozvanie výboru a v stanovenom rozsahu.
 5. Na slávnostných schôdzach (výročná, mesiac poľovníctva) sa spomenú významné životné jubileá a udalosti členov PZ.
 6. Vylúčenému členovi PZ sa členský podiel vracia v plnej výške. Z členského podielu sa odpočítava iba výška škody, ktorú vylúčený člen spôsobil PZ a bude uhradená po splnení všetkých záväzkov voči PZ.

 

Čl. 4     Práva a povinnosti členov

Práva členov: okrem práv vymedzených v Stanovách PZ má člen PZ tieto práva:

a/    zúčastňovať sa na všetkých kultúrnych, spoločenských a ostatných podujatiach organizovaných PZ,

b/    loviť všetky druhy zveri v revíri, ktoré má zapísané v povolení na lov zveri,

c/    ponechať si všetky trofeje zveri a nájdené zhody parožia, ktoré získal podľa poľovníckych noriem a zvyklosti,

d/    ponechať si divinu z týchto ulovených druhov zveri: divý holub, hrdlička, sluka,

e/    ponechať si všetky kože z ulovených šeliem,

f/     používať spoločný majetok PZ,

g/    požadovať odmenu za chov poľovne upotrebiteľného psa pre potreby PZ,

h/    pozvať si hosťa dvakrát ročne na lov škodnej, alebo diviačej zveri, pokiaľ sa v čase núdze stará o zver, plní si svoje úlohy (pridelený odstrel),

ch/ poľovnícky hospodár, môže po dohode s predsedom PZ po vyhodnotení plnenia plánu lovu pred koncom poľovníckej sezóny pozastaviť vydávanie povolení pre hostí.

 

Povinnosti členov: okrem povinnosti uvedených v Stanovách PZ má člen PZ tieto povinnosti:

a/    Členský poplatok vo výške 160 EUR je potrebné uhradiť na účet združenia bankovým prevodom každoročne do 1. marca. Členovia PZ, ktorí v danom roku dovŕšia vek 70 rokov a sú členmi PZ Slanská dolina minimálne 3O rokov, sú od platenia členského príspevku oslobodení,

b/    svojím vystupovaním a správaním upevňovať vzťahy vo vnútri PZ a robiť dobré meno PZ a poľovníctvu vôbec,

c/    poznať hranice revíru a poľovnícke zariadenia v ňom,

d/    nosiť so sebou okrem príslušnej výbavy poľovníka na poľovačku aj povolenie na lov zveri, zbrojný preukaz, poľovný lístok, preukaz zbrane, značku a po odstrele raticovej zveri, alebo veľkej šelmy túto označiť  a zapísať do povolenia na lov zveri,

e/    zachovávať poľovnícke zvyklosti a tradície,

f/     poľovať iba na tú zver, na ktorú má povolenie na lov zveri,

g/    plniť príkazy členov výboru PZ v záležitostiach ich kompetencií,

h/    plniť príkazy poľovníckeho hospodára podľa zásad riadneho poľovníckeho hospodárenia a lovu,

ch/  loviť zver škodnú a z tejto najmä túlavých psov a mačky podľa platných predpisov,

i/     zapísať každú návštevu poľovného revíru do knihy návštev revíru,  podľa vyhl. MP SR č. 344/2009 Z. z., z 10. 8. 2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve (údaje sú zverejnené v knihe návštev revíru), zapisuje sa podľa priloženej mapy do presne vymedzených časti revíru,

j/     starať sa  o pridelené poľovnícke zariadenia tak, aby slúžili svojmu účelu,

k/    po skončení platnosti povolenia na lov zveri, sa spolu s použitou aj nepoužitou značkou vracajú ihneď poľovníckemu hospodárovi, nevrátenie povolenia na lov a použitých aj nepoužitých značiek sa bude považovať za hrubé porušenie domáceho poriadku,

l/     každý člen nazbiera, usuší a doma uskladní minimálne tri vrecia kukuričných klasov, ktoré v čase núdze vynesie do revíru,

m/   nájdenie uhynutej zveri hlásiť poľovníckemu hospodárovi a konať podľa jeho pokynov,

n/    dodržiavať kritéria výradového odstrelu,

o/    zabezpečiť dohľadanie každej postrelenej zveri, pred dohľadávkou ihneď informovať poľovníckeho hospodára a postupovať podľa jeho pokynov,

p/    dať poľovníckemu hospodárovi k dispozícií nájdené zhody k prehodnoteniu a obodovaniu,

r/     predložiť riadne upravené poľovné trofeje na chovateľskú prehliadku podľa pokynov poľovníckeho hospodára,

s/     povolenie na lov zveri pre hosťa vyzdvihnúť pred poľovačkou u poľovníckeho hospodára, po predbežnom zaplatení poplatku 10 Eur na jeden kalendárny deň pobytu, maximálne na tri dni (piatok večer, sobota celý deň, nedeľa ráno, alebo piatok celý deň, sobota celý deň  nedeľa celý deň). Cez týždeň maximálne na jeden deň.  Platné povolenie na lov zveri pre hosťa je potrebné ihneď po skončení poľovačky aj s nepoužitou značkou vrátiť poľovníckemu hospodárovi. Povolenia na lov raticovej zveri pre hostí sa vydávajú podľa pokynov poľovníckeho hospodára PZ v danom kalendárnom roku. Člen PZ, ktorý si prevzal povolenie na lov zveri pre hosťa, zodpovedá za to, že pozvaný hosť bude dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa lovu zveri. Hosť môže byť v revíri len v prítomnosti člena PZ,

t/     vykonaný odstrel hlásiť ihneď po ulovení poľovníckemu hospodárovi a ulovenú raticovú zver a veľkú šelmu predložiť poľovníckemu hospodárovi, alebo odborne spôsobilej osobe na vizuálnu prehliadku. Raticovú zver aj na prvotné vyšetrenie po ulovení,

u/    zúčastniť sa minimálne jednej brigády organizovanej vedúcimi skupín,

v/    nahlásiť streleckému referentovi všetky zbrane, ktoré má vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve zapísané na poľovné účely. Všetky zmeny (platnosť poľovného lístka, zbrojného preukazu a všetky zmeny v počte zbraní na poľovné účely) nahlásiť najneskôr v deň konania výročnej členskej schôdze.

w/   každý člen a čakateľ PZ, pri umiestnení zariadenia (fotopasca, kamera a podobne) na snímanie a vyhotovovanie fotografií, či videozáznamov v poľovnom revíri PZ Slanská dolina, je povinný túto skutočnosť oznámiť poľovníckemu hospodárovi pred jeho umiestnením. Poľovnícky hospodár túto skutočnosť zapíše do knihy na to určenej (Kniha evidencie fotopascí a záznamových zariadení v revíri PZ Slanská dolina). Poľovnícky hospodár v knihe uvedie meno kto zariadenie umiestnil, počet zariadení, dátum od kedy  - do kedy bude zariadenie umiestnené a lokalitu kde bude zariadenie umiestnené. Zariadenie musí byť viditeľne označené „PZ SLANSKÁ DOLINA“ s menom a priezviskom toho, kto zariadenie umiestnil. Nenahlásenie umiestnenia takéhoto zariadenia sa bude považovať za hrubé porušenie domáceho poriadku.

 

Čl. 5     Vznik a zánik členstva

Vznik členstva:  okrem dôvodov uvedených v stanovách PZ

a/    žiadateľa o členstvo v PZ na návrh výboru PZ, schvaľuje a prijíma členská schôdza po splnení týchto podmienok:

 • žiadateľa o členstvo v PZ na návrh výboru PZ, schvaľuje a prijíma členská chôdza tajným, alebo verejným hlasovaním. Čakateľom o členstvo v PZ sa žiadateľ stáva vtedy, ak za neho hlasuje minimálne nadpolovičná väčšina všetkých členov PZ,
 • žiadateľ o členstvo v PZ musí prejsť čakateľskou lehotou po dobu jedného roku,
 • žiadateľ o členstvo v PZ, ktorého za čakateľa schvália členovia PZ, uhradí do pokladne PZ sumu 170 Eur, do 30 dní od dátumu schválenia za prijatie za čakateľa do PZ Slanská dolina. Po uplynutí čakateľskej lehoty v trvaní jedného roka, bude čakateľ prehodnotený výborom PZ a doporučený alebo nedoporučený členskej základni na prijatie za člena PZ,
 • počas celej čakateľskej lehoty sa bude čakateľ zúčastňovať všetkých aktivít PZ,
 • v tejto čakateľskej lehote musí čakateľ preukázať, že dôsledne ovláda interné predpisy a plní všetky jemu uložené úlohy,
 • počas čakateľskej lehoty zhotoviť poľovnícke zariadenie podľa pokynov výboru PZ,

 

b/    nový člen je povinný pri vstupe do PZ zaplatiť členský podiel 800 Eur a člensky príspevok vo výške 160 Eur, do 30 dní od dátumu schválenia za prijatie za člena do PZ Slanská dolina.

 

Zánik členstva: okrem dôvodov uvedených v Stanovách PZ:

a/    pri hrubom, alebo opätovnom porušení interných predpisov,

b/    porušovaním základných zásad etiky spolunažívania, neodôvodneného osočovania, ohovárania člena PZ alebo výboru PZ, neodôvodneného podnecovania a vyslovenia nedôvery členom PZ i funkcionárom PZ,

c/    pri zistenom a usvedčenom konaní proti záujmom PZ, najmä podnecovaním ostatných členov PZ alebo samostatným, či skupinovým  vyvíjaním činnosti k tomu, aby združenie zaniklo, rozdelilo sa, prípadne sa vytvorilo nové združenie na úkor terajšieho revíru,

d/    neplnením uznesení a rozhodnutí orgánov PZ,

e/    úmrtím člena PZ,

f/     o vylúčení člena rozhoduje výbor PZ tajným alebo verejným hlasovaním.

 

Čl. 6     Výkon práva poľovníctva

 1. Odstrel úžitkovej a škodnej zveri v revíri PZ sa môže vykonávať len v zmysle platného právneho poriadku SPZ.
 2. Návštevu revíru s poľovnou zbraňou môže člen uskutočniť len pri splnení príslušných ustanovení interných predpisov PZ.
 3. Povolenie na lov zveri vydáva poľovnícky hospodár podľa aktuálne platných predpisov.
 4. Nárok na povolenie na lov zveri má právo každý člen PZ, ktorý si plní svoje povinnosti a úlohy v PZ. Mimoriadny odstrel v čase ochrany vykonávajú len členovia výboru PZ.
 5. Poľovnícky hospodár nevydá povolenie na lov zveri členovi PZ, ktorý si nesplnil povinnosti voči PZ, ktorý má odobratý zbrojný preukaz, ktorý je v štádiu vyšetrovania trestného činu, alebo priestupku na úseku zbraní a streliva, pytliactva, alebo vyhrážania sa so zbraňou. Ak takéto konanie je voči členovi PZ začaté, je povinný to ihneď oznámiť výboru PZ. Ak tak neurobí, bude to považované za hrubé porušenie domáceho poriadku.
 6. Ulovená zver je majetkom PZ.
 7. Strelcovi patrí trofej.
 8. Každý člen PZ je povinný po skončení platnosti poľovného lístka, bezodkladne vrátiť poľovníckemu hospodárovi povolenku na lov zveri spolu so značkou.
 9. Každý kus ulovenej raticovej zveri a veľkej šelmy sa musí bezprostredne po ulovení označiť značkou v zmysle metodických pokynov.
 10. Strelec je povinný postarať sa o ošetrenie ulovenej zveri, nahlásiť ulovenie zveri poľovníckemu hospodárovi a naložiť so zverou podľa jeho pokynov.
 11. V prípade nariadenia ŠVaPS SR (Štátna veterinárna a potravinová správa SR) vykonať odstrel  diviakov v rámci monitoringu KMO. Odstrel vykonajú len členovia PZ.
 12. Povolenie na lov jelenej a srnčej zveri sa vydáva na návrh výboru PZ po schválení členskou chôdzou. Členom, ktorí zodpovedne pristupujú k plneniu plánu lovu a dlhodobo plnia odstrel, sa povolenie na lov jelenej a srnčej zveri vydá na dobu dlhšiu o jeden mesiac, ako tým ktorí dlhodobo pridelený odstrel neplnia, čím ohrozujú plnenie plánu lovu. Srnec I., II. a III. vekovej  triedy sa prideľuje na návrh výboru po schválení členskou schôdzou do 31. 8. v danom kalendárnom roku jednému členovi, v prípade nesplnenia odstrelu do tohto termínu o náhradníkovi z radov záujemcov o odstrel rozhodne výbor PZ.
 13. Jeleň I., II., III. a IV. vekovej triedy sa prideľuje na návrh výboru po schválení členskou chôdzou do 15. 11. v danom kalendárnom roku. V prípade nesplnenia odstrelu do tohto termínu o náhradníkovi z radov záujemcov o odstrele rozhodne výbor PZ.
  Povolenie na lov srny a srnčaťa sa vydáva v čase od 1. 9. do 30. 11. v danom kalendárnom roku členom PZ, na návrh výboru po schválení členskou schôdzou. V prípade nesplnenia si odstrelu do termínu, ktorý je uvedený na povolení na lov zveri o náhradníkovi rozhodne výbor PZ.
 14. Povolenie na lov jelenice a jelenčaťa sa vydáva na návrh výboru PZ, po schválení členskou schôdzou v čase do 31. 11. v danom kalendárnom roku. V prípade nesplnenia si odstrelu do termínu, ktorý je uvedený na povolení na lov zveri o náhradníkovi rozhodne výbor PZ.
 15. Časová rezerva vytvorená pre vykonanie odstrelu jelenej a srnčej zveri je pre prípad, ak sa odstrel neplní, aby výbor mal možnosť prijať opatrenia k splneniu plánu lovu. Za nesplnenie si odstrelu v termíne, ktorý je uvedený na povolení na lov zveri u srnčej a jelenej zveri, je člen PZ, ktorému bol schválený odstrel zveri členskou schôdzou, nie náhradník, ktorého určil výbor PZ, povinný zaplatiť prevodom na účet PZ do 30 dní od dátumu ukončenia povolenia na lov zveri, nasledovné poplatky:

 

a/    jeleň II., III. a IV veková trieda...................................................................................... 250 Eur

b/    jeleň I. veková trieda, jelenica........................................................................................ 200 Eur

c/    jelenča............................................................................................................................. 100 Eur

d/    srnec, srna.........................................................................................................................  70 Eur

e/    srnča.................................................................................................................................. 35 Eur

 

 1. Člen PZ si môže ulovenú zver odkúpiť pre vlastnú potrebu za tieto fixné ceny:

a/    jeleň II., III. a IV veková trieda....................................................................................... 100 Eur

b/    jeleň I. veková trieda, jelenica.......................................................................................... 70  Eur

c/    jelenča................................................................................................................................ 35 Eur

d/    srnec, srna.......................................................................................................................... 25 Eur

e/    srnča.................................................................................................................................. 10 Eur

 

 1. Hosť si môže ulovenú zver odkúpiť pre vlastnú potrebu za tieto fixné ceny:

a/    jeleň II., III. a IV veková trieda....................................................................................... 150 Eur

b/    jeleň I. veková trieda, jelenica.......................................................................................... 100  Eur

c/    jelenča................................................................................................................................ 65 Eur

d/    srnec, srna.......................................................................................................................... 50 Eur

e/    srnča.................................................................................................................................. 30 Eur

Vyššie uvedené sumy za odkúpenie zveriny pre svoju potrebu, je potrebné uhradiť prevodom na účet PZ Slanská dolina do 30 dní, od dátumu ulovenia uvedeného v povolení na lov zveri. Po uplynutí tejto lehoty, musí strelec (člen, čakateľ) zaplatiť plnú sumu bez zľavy.

 1. Členovi, ktorý sa od vydania povolenky dopustil disciplinárnych pokleskov, môže byť povolenie na lov zveri odobraté poľovníckym hospodárom. Poľovnícky hospodár o tomto úkone oboznámi výbor PZ.
 1. Odstrel akejkoľvek zveri bez platného povolenia na lov zveri, alebo nezapísanie sa do knihy návštev revíru s poľovníckou zbraňou sa posudzuje ako hrubé porušenie základných práv a povinnosti člena PZ a proti takému členovi je výbor PZ povinný vykonať príslušné opatrenia v zmysle interných predpisov i všeobecne záväzných predpisov SPZ, SPK.
 2. Výbor PZ môže zabezpečiť poplatkový odstrel jelenej, srnčej a diviačej zveri v zmysle platných predpisov a schváleného plánu lovu pre naše PZ.

 

Čl. 7     Všeobecné a majetkové ustanovenia

 1. Poľovnícka chata v Baňardove, posedy, krmelce, násypce a soliska sú spoločným majetkom PZ. Všetky posedy musia byť prístupné všetkým členom PZ.

2.    Kľúče od poľovníckej chaty sú u poľovníckeho hospodára a predsedu PZ.

3.    Každý pobyt na chate sa zaznamenáva do knihy evidencie, ktorá je umiestnená na chate.

4.    Výbor PZ zodpovedá za celkový  technický a prevádzkový stav chaty ako aj za jej inventár.

5.    Výbor PZ dáva súhlas na rodinné podujatia členov PZ.

 1. Krmivo pre zver sa zabezpečuje na základe plánu starostlivosti o zver. Obilný odpad a seno si zabezpečujú sami členovia individuálne. Jadrové krmivo sa zabezpečuje zberom kukuričných klasov. Soľ zabezpečuje výbor PZ.

 

Posedy, krmelce a násypce sú rozdelené nasledovne:

Krmelce - srnčia zver – násypec pre bažanty

Slanec - Szolefej, Ligeta: Ľubomír Petro, Ján Brňák,

Slanec - Koveshegy: Peter Lukáč, Mgr. Michal Puškár,

Slanec - Frantov lesík: Ing. Alena Vejačková, Roland Mésaroš,

Slanec - Četerňa: Lukáš Šimko, Ing. Alexander Ivan,

Slanec - výradidko: Lukáš Šimko, Ing. Ladislav Peko,

Slanec - Medvehegy: Ľubomír Petro, Daniel Luckanič,

Slanec - Baradlá: Ing. František Ciko,

Slanec - Pustiňa: Ing. Ján Jacko, Mgr. Soňa Jacková ,

Slanec - Čatorňa: MUDr. Igor Kováč, Ing. František Petro, Mgr. Martin Ištván,

Slanec - Martonka: Ing. Dušan Popjak,

Sl. N. Mesto - Ferenczgédra: Mgr. Jaroslav Štefan, Mgr. Rastislav Štefan,

Sl. N. Mesto - Popove kríky: Mgr. Jaroslav Štefan, Mgr. Rastislav Štefan, Mgr. Michal Vasilčák,

Sl. N. Mesto - Topole: Mgr. Jaroslav Štefan, Mgr. Rastislav Štefan, Andrej Mrázko,

Sl. N. Mesto - Baňardov: Ladislav Rak, MUDr. Dušan Wolletz,

Sl. N. Mesto - Kanada: Ján Meško,

Sl. N. Mesto - Piesok: Andrej Mrázko, Miroslav Diheneščík,

Sl. N. Mesto – Prúdeľ: Andrej Mrázko, Miroslav Diheneščík,

Sl. N. Mesto – Popove kríky: Mgr. Jaroslav Štefan, Mgr. Rastislav Štefan,

Kalša - Kováčov lesík: Václav Hodina, Martin Hodina,

Kalša - Megypatak: Rudolf Dudič, Ing. František Dvorový,

Anderka – Kalša: Ing. František Dvorový,

Nový Salaš - Kamenčie: Ondrej Tomko,

Slančík - Koňagédra: František Šipoš,

 

Krmidlá - diviačia zver

Nový Salaš - Uhlisková lúka: Ing. Ján Jacko, Matej Jacko,

Slanec - Boncoš: Ing. Peter Matyšák PhD.

 

Krmelce - jelenia zver

Nový Salaš - Uhliská: Ing. Ľubomír Majerník,

Nový Salaš - Hardička: Rudolf Dudič,

Slanská Huta - Hôrka: JUDr. Jaroslav Chlebovič, Ján Tomko,

Slanská Huta – Pod tabličkou: MUDr. Peter Matúška,

Slanská Huta - Gejdove: Milan Ičo,

Slančík – Táňa: Ing. Peter Matyšák PhD.,

Slančík – Brežky:  Bc. Ján Kačuriak,

Sl. N. Mesto – Lipovec: Mgr. Jaroslav Štefan, Mgr. Rastislav Štefan, Mgr. Michal Vasilčák.

 

Umiestnenie kníh návštev revíru

v Slanci: u Ing. Jána Jacka

v Slanskom Novom Meste: u Mgr. Jaroslava Štefana

Schránky na knihy návštev poľovného revíru, budú uzamknuté a každý člen PZ obdrží 1ks kľúča.

Poľovnícka stráž:

1.    Ladislav Rak                                                                  2.    Ing. František Petro

3.    Ing. Ján Jacko                                                                 4.    Ing. Ľubomír Majerník

5.    Mgr. Jaroslav Štefan                                                      6.    Ing. Peter Matyšák PhD.

7.    Ján Tomko                                                                      8.    Mgr. Martin Ištván

9.    MUDr. Peter Matúška

 

Čl. 8     Členovi PZ sa zakazuje

 1. Do vnútorného života PZ vnášať problémy nesúvisiace s činnosťou PZ a osobné spory nepoľovníckeho charakteru.
 2. Loviť zver, ktorá nie je uvedená v povolení na lov zveri.
 3. Vodiť do revíru a umožňovať odstrel nečlenovi PZ, bez vydaného povolenia na lov zveri.
 4. Loviť zver chovnú.

 

Čl. 9     Náhrady

 1. Držiteľom poľovne upotrebiteľných psov, ktorých eviduje PZ sa ročne vyplatí 100 Eur, podmienkou je účasť na spoločných poľovačkách a dohľadávkach zveri, na záver poľovníckej sezóny.
 2. Náhrada za odvoz ulovenej zveri do výkupu je stanovená na 13 Eur.
 3. Výšku preplatenia cestovného členom, ktorí sa zúčastnili kynologických skúšok a zvodu psov, posudzuje výbor PZ.
 4. Cestovné a stravné pri výkone funkcií, ktoré je spojené s úlohami zabezpečujúce chod PZ, sa určuje čiastka 10 Eur.
 5. Ostatné odmeny za výkon funkcie jednotlivých členov navrhuje výbor PZ raz ročne, pri finančnom vyhodnocovaní, ktoré schvaľuje členská schôdza.
 6. V prípade potreby, ak je to v záujme PZ a revíru, možno vykonať tu nemenované úhrady spojené s riadnym hospodárením PZ. O spôsobe a výške úhrady rozhodne vždy na návrh výboru členská schôdza.
 7. V nutných a neodkladných prípadoch medzi zasadnutiami výboru PZ, alebo členskými schôdzami, možno vykonať úhradu aj na základe súhlasu predsedu s finančným hospodárom alebo tajomníka s finančným hospodárom. Táto úhrada musí byť dodatočne prejednaná výborom PZ a schválená členskou schôdzou.
 8. Členský príspevok do SPK sa vypláca v stanovenom termíne. Termín musí byť uvedený v pláne činnosti finančného hospodára a tak isto aj splatnosť za užívanie poľovného revíru. Za včasné zaplatenie zodpovedá finančný hospodár a dozorná rada.

 

Čl. 10     Záverečné ustanovenia

Tento domáci poriadok spolu so stanovami SPZ a PZ,  sú záväzným pravidlom pre činnosť PZ a každého člena. Majú trvalý charakter.

Účinnosť domáceho poriadku nadobúda právoplatnosť dňom schválenia členskou schôdzou
PZ Slanská dolina dňa 28. 04. 2024

V tomto dokumente sú zapracované zmeny schválené členskou schôdzou zo dňa 28. 04. 2024

...............................................

...............................................

...............................................

Ing. František Petro

Mgr. Martin Ištván

Ing. Ján Jacko

Predseda  PZ

Tajomník  PZ

Poľovnícky hospodár PZ

        

 

Kontaktné údaje:

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE SLANSKÁ DOLINA

Slanec, ul. Hlavná č. 83

04417

IČO: 35511605

DIČ: 2022603022

BANKOVÉ SPOJENIE - číslo účtu: SK 5709000000000109255218

INTERNET: www.pzslanskadolina.weblahko.sk

 

 

aktualizované: 30.04.2024 11:34:42