OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

AMO - KMO


Obec Slanské Nové Mesto zastúpená starostom, na základe žiadosti poľovníckej organizácie PZ Slanská dolina, Hlavná č. 83, 044 17 Slanec a na podnet Okresného úradu Košice – okolie, pozemkového a lesného odboru vydáva podľa § 24 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákaz o poľovníctve), zákaz vstupu verejnosti do časti poľovného revíru Slanská dolina na celom území extravilánu katastrálneho územia obce Slanské Nové Mesto (okres Košice – okolie), nevzťahuje sa na intravilán obce, zastavané plochy a nádvoria a štátne komunikácie – cesty, s platnosťou od 29. júla 2020, od 14:00 hod. do odvolania! Uvedený zákaz sa nevzťahuje na štátne orgány, orgány obce, záchranné zložky, vlastníka pozemkov, užívateľa pozemkov, správcu vodných tokov, vodnú stráž, rybársku stráž, lesnú stráž, stráž prírody a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie stráže prírody pri výkone ich činností. Podľa § 24 ods. 4 písm. a) zákona o poľovníctve, na žiadosť užívateľa poľovného revíru a odporúčanie okresného úradu vydá obec v čase hniezdenia, kladenia mláďat alebo z dôvodu ich ochrany všeobecne záväzným nariadením obmedzenie alebo zákaz vstupu do poľovného revíru alebo jej časti. Podľa § 24 ods. 5 zákona o poľovníctve obmedzenia a zákazy vydané obcou je užívateľ poľovného revíru povinný vyznačiť v poľovnom revíry na prístupových cestách. Obec Slanské Nové Mesto odôvodňuje predmetný zákaz vstupu pre verejnosť do časti poľovného revíru Slanská dolina z dôvodu zabránenia šírenia vírusového ochorenia Afrického moru ošípaných. V poslednom období bol v našom katastrálnom území nájdený, ale aj ulovený diviak, ktorého vyšetrenie vzoriek preukázalo pozitívne hodnoty na AMO. Toto ochorenie sa môže preniesť do chovu domácich ošípaných pri kontakte s nakazenou zverou a to či obuvou, odevom alebo ináč. Z vyššie uvedeného sa obec Slanské Nové Mesto stotožnila so žiadosťou užívateľa poľovného revíru Slanská dolina a s návrhom Okresného úradu Košice – okolie, pozemkového a lesného odboru v plnom rozsahu a vydala tento zákaz. Zákaz sa nevzťahuje na užívateľa poľovného revíru, nakoľko jeho povinnosť je znížiť stavy diviačej zveri resp. vyhľadávať uhynuté jedince a tie likvidovať v kafilérií.
Telefón E-mail Internet IČO
+421-055-6968518 slanome@stonline.sk www.slanskenovemesto.sk 00324744
Upozornenie: Priestupku na úseku poľovníctva sa dopustí ten, kto porušuje povinnosť alebo zákaz na úseku ochrany poľovníctva podľa § 24. Podľa § 76 ods. 3 zákona o poľovníctve je orgánom príslušným na prejednanie priestupkov okresný úrad, v ktorého územnej pôsobnosti bol priestupok spáchaný. Podľa § 76 ods. 4 zákona o poľovníctve môže za porušenie tohto zákazu okresný úrad, uložiť v priestupkovom konaní peňažnú pokutu od 30 Eur do 3 000 Eur.


!!! POZOR !!!

Nového zistenie pozitívnej vzorky ulovenej diviačice dňa 19. 07. 2020 v katastri obce Slanské Nové Mesto, časť VINIČKY !!!

!!! POZOR !!!

Nález úhynu diviačaťa dňa 28. 6. 2020 v lokalite BAŇARDOV. Vyšetrenie potvrdilo ochorenie AMO. 

!!! POZOR !!!

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri v poľovnom revíri Slanská dolina Tretie aktívne vyhľadávanie uhynutej diviačej zveri v spolupráci s Regionálnou veterinárnou potravinovou správou Košice – okolie na základe opatrení RVaPS Košice – okolie zo dňa 12.3.2020.
Z dôvodu ochrany zdravia poľovníkov PZ Slanská dolina sa vyhľadávanie uskutoční v malých skupinách (dvaja až traja členovia PZ), ktorí sú povinní mať nasadené ochranné rúško, odev je potrebné po ukončení hľadania vyprať v práčke pri vysokej teplote a obuv, len gumené čižmy, ktoré je potrebné po ukončení dôsledne vyčistiť .

Aktívne vyhľadávanie sa uskutoční dňa 29. 3. 2020 v troch častiach revíru a to:
1. skupina: vedúci Ing. František Petro, členovia - Martin Ištván, Ľubomír Petro
Baňardov, Keresturské smetisko, Oriešok až po cestu na Zemplínsku Teplicu.

2. skupina: vedúci Mgr. Jaroslav Štefan, členovia – Rastislav Štefan, Andrej Mrázko, Miroslav Diheneščík Kanada, hranica revíru pri Kuzmiciach, močiare popod železničnú trať, potok od Majera po hranicu revíru.

3. skupina: vedúci Ing. Ján Jacko, členovia – Matej Jacko, Peter Matuška, Ondrej Tomko
Hucké zadky, Gejdovo, Zlamaný briežok, Ortáš

Upozornenie – nájdeného uhynutého diviaka alebo časti, ihneď nahlásiť hospodárovi PZ!
Pri vyhľadávaní uhynutých diviakov bude prítomný aj zamestnanci  regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - okolie

Slanec, 27.3.2020 Ing. Ján Jacko

!!! POZOR !!!

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri.

Zákaz vstupu do lesov pre AMO

Slanec 25. marca (TASR) – Zákaz vstupu verejnosti do lesov s cieľom zabrániť šíreniu afrického moru ošípaných (AMO) platí od 20. marca pre katastrálne územia 11 obcí v okrese Košice-okolie. Týka sa to aj lesných pozemkov v okolí Slanca a jazera Izra, ktoré ľudia zvykli využívať na turistiku a aktívny oddych. "Na všetkých vstupoch do lesa v katastroch obcí nášho Poľovníckeho združenia Slanská dolina sme osadili informačné tabule o zákaze vstupu," potvrdil v stredu pre TASR poľovnícky hospodár tohto združenia Ján Jacko.
Zákaz zahŕňa aj cestu k jazeru Izra často využívanú cyklistami, motorizovanými alebo aj pešími turistami. "Aj táto cesta sú lesné pozemky, mám teraz telefonáty, ľudia sú nešťastní, lebo sú pre koronavírus doma a nemôžu využívať lesy na oddych. Zákaz je pre to, aby nakazené diviaky neboli rušené a preháňané do iných častí revíru a nešírili tak nákazu medzi zdravú diviačiu populáciu," priblížil Jacko. Samotný hrad Slanec, týčiaci sa nad obcou, podľa neho pod toto obmedzenie nespadá.
Rozhodnutie o zákaze využívania lesov verejnosťou až do odvolania vydal Okresný úrad (OÚ) Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor. Týka sa to lesných pozemkov v katastrálnych územiach Trstené pri Hornáde, Skároš, Ždaňa, Vyšná Myšľa, Rákoš, Ruskov, Slančík, Slanec, Nový Salaš, Slanská Huta a Kalša. Stalo sa tak vzhľadom na početné nálezy uhynutých diviakov, u ktorých bol potvrdený AMO.
"V katastri nášho združenia máme zatiaľ potvrdené štyri prípady. Prvý bol pri čistení krmovísk po zime, keď sa našla samica, potom už pri aktívnom vyhľadávaní sa našli dve diviačatá a posledný kus – lanštiak - sme našli 14. marca. Aktívne vyhľadávanie uhynutej diviačej zveri robíme v spolupráci s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. Aj teraz v sobotu (21. 3.) sme mali ďalšie hľadania, v našom revíri sa nič nenašlo, ale vedľa 300 metrov od hranice nášho revíru v štátnych lesoch boli nájdené tri diviaky a všetky tri pozitívne," uviedol Jacko. Celkovo je v okrese Košice-okolie dosiaľ potvrdených 39 prípadov uhynutých, prípadne ulovených diviakov s AMO. 

Na dodržiavanie zákazu vstupu do lesa dohliada lesná a poľovná stráž. Porušenie zákazu je priestupkom, za ktorý hrozí sankcia až 3320 eur. Ľudia zákaz podľa Jacka v princípe dodržiavajú. "Máme hliadky, prípadné porušenie riešia pohovorom. Zatiaľ nebol problém, že by sa ľudia hádali, prečo im bránime vo vstupe do lesa, po upozornení sa otočili, povedali - jasné, ak je zákaz, nebudú ho porušovať," skonštatoval.
AMO, ktorý zabíja domáce a divé ošípané, na Slovensku prvýkrát potvrdili 24. júla 2019 v domácom chove v obci Strážne v okrese Trebišov pri maďarských hraniciach. Celkovo na Slovensku dosiaľ zaznamenali 114 prípadov ochorenia u diviakov, a to v okresoch Trebišov, Michalovce a Košice-okolie. U domácich ošípaných sa AMO potvrdilo v 11 prípadoch v okrese Trebišov, pričom dosiaľ posledný prípad bol ešte vlani z augusta.

!!! NA OBMEDZENIA VÁS UPOZORNIA TABULE S OZNAMENÍM !!!

aktualizované: 30.04.2024 11:34:42